1398/02/08 16:19:19

با حكم مهندس بيك وردي جناب آقاي شهرام دانه كار به سمت سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلي در هيات فوتبال استان البرز منصوب گرديد.

با حكم مهندس بيك وردي جناب آقاي شهرام دانه كار به سمت سرپرست دپارتمان فوتبال ساحلي در هيات فوتبال استان البرز منصوب گرديد.