1399/10/27 14:31:51

 اولین مرحله تست گیری و آماده سازی تیم فوتبال شهدای رزکان برای حضور در مرحله دوم لیگ سه فوتبال کشور برگزار شد

 اولین مرحله تست گیری و آماده سازی تیم فوتبال شهدای رزکان برای حضور در مرحله دوم لیگ سه فوتبال کشور برگزار شد