1397/01/22 16:30:03

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۴ سال از تاريخ ۲۱ لغايت ۲۴  فروردین  ماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

مبینا خلیلی,محیا مسلمی, ماهک علیرضایی از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهند داشت.

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۴ سال از تاريخ ۲۱ لغايت ۲۴  فروردین  ماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

مبینا خلیلی,محیا مسلمی, ماهک علیرضایی از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهند داشت.