1398/11/28 13:50:22

آخرين روز از كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد

آخرين روز از كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد