1398/08/13 11:02:44

نشست هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و نود اروميه در هتل پرديس كرج برگزار شد و مقرر شد گل ريحان با لباس هاي سفيد و نماينده اروميه با لباس هاي زرد به ميدان بروند

نشست هماهنگي پيش از ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و نود اروميه در هتل پرديس كرج برگزار شد و مقرر شد گل ريحان با لباس هاي سفيد و نماينده اروميه با لباس هاي زرد به ميدان بروند