1397/07/14 11:03:21

‎تساوي سربازان كرجي در قم

‎تساوي سربازان كرجي در قم با گل هاي محمودي و ابوالقاسمی فرد در هفته دوازدهم ليگ برتر فوتسال كشور

سوهان محمد سيما ٢ - مقاومت البرز ٢