1398/05/22 13:30:27

‍ مسابقه فوتبال (یادبودشادروان بابک معصومی اسطوره فوتبال واخلاق) برگزارشد

‍ مسابقه فوتبال (یادبودشادروان بابک معصومی اسطوره فوتبال واخلاق) برگزارشد
البرز:مسابقه فوتبال یادبود شادروان بابک معصومی اسطوره فوتبال واخلاق بین دوتیم هنرمندان ایران وپیشکسوتان شهرداری شورا کرج درورزشگاه دکترعلی شریعتی کرج به داوری حسین یدی وکمک های حمزه علی سلیمی،رجب اخلاقی ومحمدرامیان وباحضورعباس زارع رئیس شورای اسلامی کلانشهرکرج،ناصرمقدم مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان البرز،علی کمالی زاده شهردارکلانشهرکرج،محسن زارع معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کلانشهرکرج
،منصوربیک وردی رییس ومحسن عبدلی دبیرودیگرمسئولین هیات فوتبال استان البرز و داوود عزيزي رييس اداره ورزش و جوانان فرديس برگزارشد. 
نتیجه این مسابقه درنیمه اول ۲بریک به نفع پیشکسوتان شهرداری شورا بود و در نهايت این مسابقه باگلهای امیرفلاحت زاده ۲گل وفرزادفلاحت زاده برای شهرداری شورا وتک گل سعیدفخاری برای تیم هنرمندان ایران ۳بریک به نفع شهرداری شورا پایان یافت.