1398/06/16 10:45:04

پیروزی خارج از خانه شاگردان كشاورز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشور

پیروزی خارج از خانه شاگردان كشاورز در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال کشور
هایپرشاهین شهر٢ - مقاومت شهرداري البرز ٣
گلهای مقاومت:
ابوالقاسمی فرد
علي رحیمی
سهیل جامدی