1399/09/12 13:25:35

پرستو کرمی مربی البرزی به عنوان سرمربی ، نماینده البرز را در لیگ برتر همراهی خواهد کرد

 

#رسمی

پرستو کرمی مربی البرزی به عنوان سرمربی ، نماینده البرز را در لیگ برتر همراهی خواهد کرد

کرمی امروز در ساختمان هیات فوتبال استان البرز قرار داد خود را به مدت دو فصل به ثبت رساند