1397/06/11 13:36:00

پایان مرحله نهایی لیگ مناطق امیدها کشور با قهرمانی مقاومت البرز فصل97

پایان مرحله نهایی لیگ مناطق امیدها کشور فصل97

قهرمان مقاومت البرز

نایب قهرمان استرآباد گرگان

مقام سوم هیات آران بیدگل