1397/09/25 12:54:57

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور

هفته نوزدهم ليگ برتر فوتسال كشور

خروج مقاومت البرز از بحران با يك پيروزي قاطع خانگي

مقاومت البرز ٣ - ارژن شيراز ١

گلهاي مقاومت : ميثم خيام، سهيل جامدي