1397/07/21 19:17:06

هفته سيزدهم ليگ برترفوتسال كشور
مقاومت نيم فصل را با دست پُر به پايان رساند

هفته سيزدهم ليگ برترفوتسال كشور
مقاومت نيم فصل را با دست پُر به پايان رساند

مقاومت البرز ٦-شهرداری ساوه ٣
گل مقاومت:
علي خدادادي،علي ابوالقاسمي،ميثم خيام(٢گل) ، احسان سهيلي مقدم،محسن محمد زاده