1398/10/23 18:56:05

نيم فصل دوم براي نماينده البرز با تساوي استارت خورد

نيم فصل دوم براي نماينده البرز با تساوي استارت خورد
هفته چهاردهم لیگ دو فوتبال ایران
مس شهر بابک 1
شهدای رزکان البرز 1
گل زنی علی امیری خرید جدید البرزی ها در بازی نخست