1398/08/20 10:46:00

نتايج نهايى رقابت هاى فوتسال آقايان در نخستين دوره جام خوشه چين به ميزبانى البرز اعلام شد:

نتايج نهايى رقابت هاى فوتسال آقايان در نخستين دوره جام خوشه چين به ميزبانى البرز اعلام شد:
 اول: قزوين
 دوم: قم 
 سوم: گلستان
   چهارم: سمنان