1397/12/05 15:07:26

مصطفي سعيدي سيرايي يكي از كانديداهاي هيات فوتبال استان البرز انصراف خود را اعلام نمود.

مصطفي سعيدي سيرايي يكي از كانديداهاي هيات فوتبال استان البرز انصراف خود را اعلام نمود.

وي عنوان نمود:

شخصي كه به عنوان رييس هيات فوتبال استان انتخاب ميشود  مي بايست وقت كافي براي مديريت و اداره امور فوتبال استان را داشته باشد.

با شناختي كه بنده از مهندس بيك وردي دارم و با توجه به نحوه مديريت ايشان در دوره گذشته به نظر بنده ايشان بهترين گزينه براي رياست هيات فوتبال مي باشند و من به نفع ايشان انصراف خود را اعلام مي نمايم