1399/10/29 18:02:08

مرحله اول لیگ سه فوتبال کشور | هفته سوم

مرحله اول لیگ سه فوتبال کشور | هفته سوم

سه امتیاز شیرین خانگی با طعم کامبک در دقایق پایانی
ستارگان سیمرغ البرز 2
سوهان محمد قم 1

گلهای بازی :‌
ستارگان سیمرغ : سعید اسماعیلی ،حسن حسینی
سوهان محمد: علیرضا خدابنده لو