1398/08/19 13:17:35

محمد عابدى، مربى تيم فوتسال البرز، در نخستين دوره مسابقات جام خوشه چين به ميزبانى البرز:

محمد عابدى، مربى تيم فوتسال البرز، در نخستين دوره مسابقات جام خوشه چين به ميزبانى البرز:
 بازیکنان ما خوب بازى كردند اما به دليل مصدوميت گلر تيم در روز گذشته با مشکل ودر نتیجه شکست رو به رو شديم
جام خوشه چين درصورت تداوم مى تواند مثمر ثمر واقع شود