1396/08/29 11:48:07

قضاوت داوران جوان البرزی در لیگ امید کشور
قضاوتی سخت و نفس گیر دو تیم عقاب تهران و نساجی مازندران

قضاوت داوران جوان البرزی در لیگ امید کشور
قضاوتی سخت و نفس گیر دو تیم عقاب تهران و نساجی مازندران
داور وسط میلاد واحدی
کمک داوران مجید عزیزی و عارف شبان