1397/06/26 10:58:10

قضاوت خوب داوران البرزی

قضاوت خوب داوران البرزی
(ابراهیم کرد/بهمن آزادگان/مجیدرحیمی خو)
درلیگ برترساحلی کشور،ديدار:
ملوان بندرگز-شاهین خزر رودسر