1397/08/05 10:57:46

فرهاد کشاورز سرمربی مقاومت از تقویت این تیم در نیم فصل دوم خبرداد

فرهاد کشاورز سرمربی مقاومت از تقویت این تیم در نیم فصل دوم خبرداد وگفت:به یک بازیکن نیاز داریم و ا هماهنگی مدیریت باشگاه وباتوجه به نظامی بودن تیم مقاومت رایزنی های لازم انجام خواهد شد.