1399/08/26 18:34:52

عصر امروز دوشنبه 26 آبان ماه نشستی با حضور بیک وردی رییس ،عبدلی دبیر و دیگر اعضای هیات فوتبال استان و همچنین مدیران مراکز آمبولانس شفا و پیشگامان در خصوص هماهنگی و انعقاد تفاهمنامه با این دو مرکز پیرامون پوشش کلیه مسابقات کشوری و استانی البرز برگزار شد

عصر امروز دوشنبه 26 آبان ماه نشستی با حضور بیک وردی رییس ،عبدلی دبیر و دیگر اعضای هیات فوتبال استان و همچنین مدیران مراکز آمبولانس شفا و پیشگامان در خصوص هماهنگی و انعقاد تفاهمنامه با این دو مرکز پیرامون پوشش کلیه مسابقات کشوری و استانی البرز برگزار شد