1400/01/21 12:35:44

شکست سنگین مقاومت در تبریز

 

شکست سنگین مقاومت در تبریز

مس تبریز ۷

مقاومت البرز ۲