1398/08/11 10:24:17

شکست خارج از خانه نماينده البرز در هفته چهاردهم ليگ برتر فوتسال كشور

شکست خارج از خانه نماينده البرز در هفته چهاردهم ليگ برتر فوتسال كشور
سوهان محمد سیما 6
مقاومت شهرداری البرز3
شهروند در هفته پانزدهم برنامه بعدی نماینده البرز میباشد.