1397/07/07 11:10:02

شكست خارج از خانه مقاومت البرز در هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال كشور

شكست خارج از خانه مقاومت البرز در هفته يازدهم ليگ برتر فوتسال كشور
پارسيان شهر قدس ٤  -  مقاومت البرز  ٣