1398/10/17 17:40:25

 شروع طوفاني شاگردان نصرتی در نیم فصل دوم با جشنواره گل در كرج

 شروع طوفاني شاگردان نصرتی در نیم فصل دوم با جشنواره گل در كرج
گل ریحان البرز 3
آرمان گهر سیرجان 0
گل ریحان با توپ پر به لیگ یک بازگشت