1398/05/13 19:05:56

سرمربی تیم فوتسال مقاومت شهرداری کرج گفت

سرمربی تیم فوتسال مقاومت شهرداری کرج گفت: پیروزی برابر اهورا آن هم در خانه شیرینی خاصی داشت چرا که ما پیش از این بازی دو هفته بسیار سخت را پشت سر گذاشتیم.