1398/11/30 18:19:16

راه یابی تیم مقاومت کوثر تهران به عنوان تیم اول به دور بعد مسابقات جوانان مناطق کشور با تلاش كادر البرزي خود( آقایان داوود عنبرستانی و امیرعلی یمینی)

راه یابی تیم مقاومت کوثر تهران به عنوان تیم اول به دور بعد مسابقات جوانان مناطق کشور با تلاش كادر البرزي خود( آقایان داوود عنبرستانی و امیرعلی یمینی)