1398/03/11 10:52:23

راهپيمايي جامعه بزرگ ورزش استان البرز از اداره ورزش و جوانان شرق شهرستان كرج به سمت مصلاي  كرج در روز جهاني قدس 

راهپيمايي جامعه بزرگ ورزش استان البرز از اداره ورزش و جوانان شرق شهرستان كرج به سمت مصلاي  كرج در روز جهاني قدس