1396/09/20 11:44:15

اردوي تیم ملي فوتسال جوانان ايران با حضور ٢١ بازيكن از تاريخ ١٥ آذر ماه به مدت سه روز در استان تهران برگزارخواهد شد .

اردوي تیم ملي فوتسال جوانان ايران با حضور ٢١ بازيكن از تاريخ ١٥ آذر ماه به مدت سه روز در استان تهران برگزارخواهد شد .
 امير مهدي اسماعيلي و امير حسين عزيز مرادي البرزي هاي دعوت شده به اين اردو مي باشند