1399/10/09 14:10:10

در پایان بازی وحدت اغشت و فرهاد حصارک از هفته دوم لیگ برتر استان ، بازیکنان و کادر تیم وحدت اغشت در اقدامی اخلاقی و آموزنده به جمع آوری زباله های اطراف نیمکت و کنار زمین پرداختن

در پایان بازی وحدت اغشت و فرهاد حصارک از هفته دوم لیگ برتر استان ، بازیکنان و کادر تیم وحدت اغشت در اقدامی اخلاقی و آموزنده به جمع آوری زباله های اطراف نیمکت و کنار زمین پرداختن