1399/11/18 14:45:21

درخشش شاگردان کشاورز در ساری

 

درخشش شاگردان کشاورز در ساری

شهروند 4
مقاومت 5

 گل های مقاومت را در این دیدار مهدی نوروزی، داود خسروی، شهاب طالبی، سهیل جامدی وکیانوش شیرپور به ثمر رساندند.