1398/03/29 11:59:01

حضور  منصور بیک وردی ریاست هیئت فوتبال استان البرز از تمرین تیم فوتسال مقاومت شهرداری کرج در سالن انقلاب.

حضور  منصور بیک وردی ریاست هیئت فوتبال استان البرز از تمرین تیم فوتسال مقاومت شهرداری کرج در سالن انقلاب.