1397/07/14 11:05:14

حضور مربيان برتر پايه استان در ورزشگاه شريعتي براي تماشاي  ليگ سيزده سال استان

حضور مربيان برتر پايه استان در ورزشگاه شريعتي براي تماشاي بازي دو تيم بالاي جدولي پورالبرز و ماه سما از سري مسابقات ليگ برتر سيزده سال استان