1398/02/10 12:31:54

تیم فوتسال آتیه حساب البرز نماینده شایسته استان در لیگ مناطق در حالیکه تا پایان نیمه اول از حریف خود 2-0پیش بود، درپایان با نتیجه6-2شکست خورد.
بامید موفقیت و بازگشت به جدول نماینده ما در بازیهای بعدی

تیم فوتسال آتیه حساب البرز نماینده شایسته استان در لیگ مناطق در حالیکه تا پایان نیمه اول از حریف خود 2-0پیش بود، درپایان با نتیجه6-2شکست خورد.
بامید موفقیت و بازگشت به جدول نماینده ما در بازیهای بعدی