1397/05/23 17:03:04

تیم البرز نایب قهرمان کشور شد

تیم البرز نایب قهرمان کشور شد

در فینال مسابقات فوتسال دانش آموزی کشور در تبریز تیم دانش آموزی مقطع ابتدائی دبستان شهید برجسته نماینده استان البرز در فینال به تیم تهران باخت و نایب
قهرمان شد