1397/06/11 13:47:16

تمرين تيم منتخب زير دوازده سال  استان البرز

تمرين تيم منتخب زير دوازده سال  استان البرز جهت آماده سازي فستيوال كشوري امروز شنبه ١٠ شهريور ماه در زمين شماره و شريعتي برگزار شد