1398/06/23 20:05:05

تغيير و تحول در واحد جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز صورت گرفت

تغيير و تحول در واحد جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز صورت گرفت
جلسه تكريم و معارفه مسئول و سرپرست دپارتمان جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز برگزار شد
در نشست امروز عبدلي دبير و اعضاي هيات فوتبال استان البرز ، با حكم بيك وردي رييس هيات فوتبال استان ،محمدرضا كريم نژاد به عنوان سرپرست جديد دپارتمان جوانان و پايه  جايگزين امير عباسلو شد.
گفتني است با حكم بيك وردي ، عباسلو مسئول سابق دپارتمان جوانان و پايه به عنوان يكي از اعضاي اين كميته منصوب شد
از سوابق محمرضا كريم نژاد مسئول جديد اين دپارتمان مي توان به دبيري دو كميته فوتسال و جوانان و پايه اشاره نمود.