1397/09/19 13:37:33

تصاویری از تمرین تیم فوتسال مقاومت البرز قبل از مسابقه  با تیم مس سونگون در سالن شهید پورشریفی تبریز

تصاویری از تمرین تیم فوتسال مقاومت البرز قبل از مسابقه  با تیم مس سونگون در سالن شهید پورشریفی تبریز