1398/04/19 10:56:51

تساوی در دیدار دوم حاصل تلاش نوجوانان پاس البرز در دیدارهای لیگ مناطق کشور

تساوی در دیدار دوم حاصل تلاش نوجوانان پاس البرز در دیدارهای لیگ مناطق کشور در اردبیل
پاس البرز1-نماینده رشت1