1398/11/07 17:59:47

تساوی ارزشمند شاگردان شاه محمدی در بازی دشوار خارج از خانه

لیگ دو فوتبال ایران- هفته شانزدهم
ایرانجوان بوشهر 2
شهدای رزکان البرز 2
گل های شهدای رزکان: مهرزاد حقیقی(2)
تساوی ارزشمند شاگردان شاه محمدی در بازی دشوار خارج از خانه
رزکانی ها پیروزی را در دقایق پایانی از دست دادند