1396/09/29 18:30:29

بیست و یکمین اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران با حضور 21 بازیکن از تاریخ 4 دی ماه به مدت 3 روز در استان تهران برگزار خواهد

بیست و یکمین اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران با حضور 21 بازیکن از تاریخ 4 دی ماه به مدت 3 روز در استان تهران برگزار خواهد شد
رضا کوره ای از استان البرز به در بین دعوت شدگان به این اردو حضور خواهد  داشت