1397/10/24 18:19:48

برترین گلزن های لیگ برتر فوتسال استان البرز در پایان نیم فصل اول

برترین گلزن های لیگ برتر فوتسال استان البرز در پایان نیم فصل اول


امیر عباسیان   ١٦ گل  (آتیه حساب )
مهران کوه افکن   ١٢ گل ( شهباز اسپاد )
امیر خالقی       ١١ گل (سپهر زیبادشت)