1399/07/02 12:40:58

با حکم مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز، سعید فغانی از خبرنگاران فعال در حوزه ورزش بعنوان "مدیر رسانه" این باشگاه انتخاب شد.

با حکم مدیرعامل باشگاه مقاومت البرز، سعید فغانی از خبرنگاران فعال در حوزه ورزش بعنوان "مدیر رسانه" این باشگاه انتخاب شد.