1398/06/05 15:15:24

با اعلام باشگاه گل ريحان فرشاد فلاحت زاده بازيكن سال هاي نه چندان دور تيم ملي و مربي با سابقه البرزي به سمت مدير فني اين باشگاه منصوب گرديد

با اعلام باشگاه گل ريحان فرشاد فلاحت زاده بازيكن سال هاي نه چندان دور تيم ملي و مربي با سابقه البرزي به سمت مدير فني اين باشگاه منصوب گرديد