1397/08/12 11:20:58

اولین شکست پاس ناجا در حساس ترین شرایط ممکن در مقابل مدعی اول گروه

پاس ناجا البرز1-نفت امیدیه2

اولین شکست پاس ناجا در حساس ترین شرایط ممکن در مقابل مدعی اول گروه

پاس ناجا البرز1-نفت امیدیه2