1398/11/02 18:14:43

اولين پيروزي خانگي نماينده البرز در نيم فصل دوم ليگ دسته دو فوتبال كشور در مقابل تيم دوم جدول

اولين پيروزي خانگي نماينده البرز در نيم فصل دوم ليگ دسته دو فوتبال كشور در مقابل تيم دوم جدول
شهداي رزكان البرز ٢ - سردار بوكان ٠
گل هاي رزكان : سعيد اسماعيلي ، علي اميري