1398/03/20 18:41:52

اعضاي كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز صبح امروز دوشنبه ٢٠ خرداد ماه از زمين چمن مشكين دشت بازديد نمودند،

اعضاي كميته مسابقات هيات فوتبال استان البرز صبح امروز دوشنبه ٢٠ خرداد ماه از زمين چمن مشكين دشت بازديد نمودند،

گفتني است زمين چمن مشكين دشت يكي از گزينه هاي برگزاري مسابقات استاني البرز مي باشد كه به همراه چند گزينه ديگر مورد بازديد قرار گرفته است