1398/02/14 10:27:30

اطلاعيه مهم فدراسيون فوتبال ايران در خصوص مدارس فوتبال داراي مجوز

اطلاعيه مهم فدراسيون فوتبال ايران در خصوص مدارس فوتبال داراي مجوز

با سلام

با توجه به در پيش بودن فصل مدارس فوتبال بويژه مدارس فصلي در تابستان و از آنجا كه روند دريافت و يا تمديد مجوز اين مدارس در پيش مي باشد كليه مدارس فوتبال فعال مي بايست كليه وجوه مربوط حق عضويت حقوقي و حقيقي خود را به صورت كامل و از طريق سامانه فدراسيون فوتبال پرداخت نمايند

بديهي است در صورت عدم ثبت نام و پرداخت حق عضويت حقيقي و حقوقي توسط مدارس فوتبال از طريق سامانه ، مجوز اين مدارس توسط هيات فوتبال لغو و اطلاعات كامل آنها پس از اطلاع رساني عمومي در اختيار فدراسيون فوتبال جهت رسيدگي قرار خواهد گرديد

از آنجايي كه در سال گذشته سامانه مدارس فوتبال فدراسيون به صورت آزمايشي و رايگان به همه هيات هاي استاني تحويل و بسياري از مدارس تحت پوشش خود را در اين سامانه ثبت نام نموده اند در سال ١٣٩٨ نيز همه استان ها مي بايست مدارس تحت پوشش خود را در اين سامانه ثبت نمايند تا ضمن دريافت حقوق عضويت آنها اطلاعات مدارس و فوتبال آموزان در سامانه فدراسيون فوتبال ثبت و ذخيره شود