1396/12/16 17:51:41

اطلاعيه مهم دپارتمان جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز

از كليه موسسين محترم مدارس فوتبال استان البرز كه موفق به تمديد مجوز سال ١٣٩٦ خود نشده اند دعوت به عمل مي آيد جهت تمديد تا تاريخ ٢١ اسفند ماه به هيات فوتبال استان البرز مراجعه نمايند
بديهي است سال ١٣٩٧ تاييد فني به مدارسي تعلق خواهد گرفت كه موفق به اخذ تمديد در سال ١٣٩٦ شده باشند