1398/06/30 10:50:07

اصلاحيه مسابقات فوتبال استان البرز

اصلاحيه مسابقات فوتبال استان البرز
ديدار هاي يكشنبه ٣١ شهريور ،سه شنبه ٢ شهريور و پنجشنبه ٤ شهريور كه قرار بود در زمين انقلاب اسلامي كرج برگزار شود به زمين مشكين دشت انجام خواهد شد.
همچنين دو جابه جايي در زمان دو ديدار از مسابقات استان البرز صورت گرفته است و اين دو ديدار طبق برنامه زير برگزار خواهند شد :
 
#بزرگسالان_برتر_استان
تلاش سهند - مقاومت البرز
سه شنبه دو مهر ماه
ساعت ١٤:٠٠
زمين شماره يك شريعتي
 
 
#نوجوانان_استان
شاهين مهر حصارك - پور البرز
 يكشنبه ٣١ شهريور ماه
ساعت ١٦:٠٠
زمين شماره يك شريعتي